拍開主菜單

Wikipedia β

Nà̤-lò̤ Ò̤

(Iù Nile Ò̤ dêng-hióng lì gì)
Nile Ò̤

Nà̤-lò̤ Ò̤Hĭ-ciŭ báe̤k buô gì siŏh dèu cĭng dòng gì ò̤. Ciā ò̤ biĕng-dău gì tū-niēng cĭng hō̤, Gū Ăi-gĭk ùng-mìng cêu sê găk ciā ò̤ biĕng-dău huák-diēng chók lì gì.