拍開主菜單
Sāi X-guŏng dàng sĭng-găng diē-sié

Sĭng-găng (心肝) iâ hô̤ lā̤ hṳ̆ng-dòng(胸膛), hṳ̆ng-buô(胸部), sê cī nè̤ng dâiu-gáuk â-dā̤, bók-lō̤ gà̤-dēng gì buô-ôi. Diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, sĭng-găng ô sèng-âu iâ cī sĭng-câung.

Sĭng-găng-tàu gì sèng-dāu sê nĕng-nĕng.