Nè̤ng

蜀種高級其靈長目哺乳動物
"Nè̤ng" sê siŏh piĕng Bàng-uâ-cê ùng-ciŏng, buóh ché̤ṳ Háng-cê bēng-buōng "", dók cŭ-uái.
?Ìng-lôi
Nàng-gái(cō̤) gâe̤ng nṳ̄-gái(iêu)
bō̤-hô câung-huóng
  mò̤ ngùi-hiēng   (LC)
huá-siŏh huōng-ôi
Pleistocene dṳ̆ng-gĭ – hiêng-câi
sĕng-ŭk hŭng-lôi
mĭk: Eukarya
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Primates
kuŏ: Hominidae
sṳ̆k: Homo
cṳ̄ng: H. sapiens
Hŏk-miàng
Homo sapiens
Linnaeus, 1758
Subspecies

Nè̤ng (儂), ciáng-sék miàng-cê hô̤ lā̤ ìng-lôi (人類), sê siŏh cṳ̄ng gŏ̤-gék gì lìng-dòng-mŭk buô-ṳ̄ dông-ŭk, ô sṳ̆-siōng, â̤ hŏk-sĭk, â̤ cháung-cô̤ huák-mìng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gì nè̤ng chă-bók-dŏ̤ ô 70 é.

Nè̤ng nâ sê áng séng-biék lì buŏng, â̤ dé̤ṳng buŏng nàng-gái gâe̤ng nṳ̄-gái lâng cṳ̄ng; nâ sê áng ìng-cṳ̄ng lì buŏng, â̤ dé̤ṳng buŏng băh cṳ̄ng nè̤ng, ŭ cṳ̄ng nè̤ng gâe̤ng uòng cṳ̄ng nè̤ng; nâ sê áng nièng-lìng lì buŏng, â̤ dé̤ṳng buŏng niè-giāng, chĭng-nièng nè̤ng, dṳ̆ng-nièng nè̤ng gâe̤ng lō̤-nièng nè̤ng.