Niè-giāng (伲囝, hĕ̤k-ciā siā có̤ niê-giāng), iâ hô̤ lā̤ niè-giāng-gŏ̤ (伲囝哥), sê cī gó muōi gáu chĭng-chŭng-gĭnè̤ng.

Niè-giāng

Nàng gì niè-giāng hô̤ lā̤ dòng-buŏ-giāng, nṳ̄ gì hô̤ lā̤ cṳ̆-niòng-giāng.