Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nè̤ng gì bók-lō̤

Bók-lō̤ (腹老) sê sū-iū dông-ŭk dŭ ô gì siŏh ciáh buô-ôi.

Buô-ṳ̄ dông-ŭk gì bók-lō̤ găk hṳ̆ng-buô â-dā̤, gà̤-dēng gì siŏh ciáh buô-ôi. Nè̤ng gì bók-lō̤ dâi-dŏng táh-táh giâ gì kĕ̤ng-kĕ̤ng hô̤ lā̤ bók-sài.