Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Dṳ̆
Dṳ̆
bō̤-hô câung-huóng
 gă-iōng-huá
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Mammalia
mŭk: Artiodactyla
kuŏ: Suidae
sṳ̆k: Sus
cṳ̄ng: S. scrofa
ā-cṳ̄ng S. s. domestica
Hŏk-miàng
Sus scrofa domestica
Linnaeus, 1758
ê-miàng
Sus domestica

Dṳ̆ (豬) sê siŏh cṳ̄ng buô-ṳ̄ dông-ŭk (哺乳動物). Dṳ̆ buŏng gă-iōng (家養) gâe̤ng iā-sĕng (野生) lâng cṳ̄ng. Ék-buăng lì gōng dṳ̆ cêu sê cī gă-iōng gì dṳ̆, iâ-sĕng gì dṳ̆ hô̤ lā̤ iā-dṳ̆ (野豬).

Dṳ̆ sê hiêng-dâi siâ-huôi có̤i ciō-iéu gì nṳ̆k-lôi sĭk-pīng (肉類食品) cĭ ék.

Gó̤-huák

Siŭ-gāi

Nièng-màng-dău tăi gì dṳ̆, hô̤ „nièng-dṳ̆“ (年豬)[1]:225.

Ùng-huá

Siŭ-gāi

Dṳ̆ iâ sê sĕk-nê săng-ngáu (十二生肖) cĭ ék, dó̤i-éng gì dê-ciĕ (地支) sê hâi (亥), sèng-tàu sê kēng, â-lāu sê chṳ̄.

Cŭng-gáu

Siŭ-gāi

Séng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu‎ (伊斯蘭教) gâe̤ng Iù-tái-gáu (猶太教)‎ gì nè̤ng mâ̤ sāi siĕh dṳ̆ nṳ̆k, ĭ-gŏk-nè̤ng giéng-gáe̤k dṳ̆ nṳ̆k iā lă-că (垃渣).

Bàng-uâ

Siŭ-gāi

Hók-ciŭ-uâ diē-sié iā sèu sāi „dṳ̆“ lì má nè̤ng. Bī-ṳ̀ gōng má nè̤ng ngâung (歞) hô̤ lā̤ „ngâung-dṳ̆“ (歞豬), má nè̤ng ngông hĕ̤k-ciā mŏ̤h giéng diŏh sié-méng (世面) gì nè̤ng hô̤ lā̤ „kă̤-dṳ̆“ (溪豬).

„Nièng-dṳ̆“ â̤-sāi dò̤ kó̤ má nièng-màng-dău-â guó-âu gì nè̤ng[1]:225.

Sṳ̆k-ngṳ̄

Siŭ-gāi
  • Ék dṳ̆-dṳ̆ nê-tài-dṳ̆ (一豬豬二刣豬): dṳ̆-dṳ̆, sê ké-chiă lā-bá gì siăng-ĭng, cī-dâi chiă[1]:88. Gó-dā̤ nè̤ng nêng-ùi ô chiă kŭi gì, tài-dṳ̆ gì dŭ cêng buōng-sê̤ṳ.
  • Siăh dṳ̆-mō̤ lâiu giéu dṳ̆-giāng siăng: hūng-ché̤ṳ (諷刺) nâ siăh mâ̤ có̤ gì nè̤ng. Dṳ̆-giāng siăng, bī-ê̤ṳ (比喻) ngiê-lâung gì siăng niā nè̤ng tō̤-iéng.[1]:88

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

Siŭ-gāi
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10. 
Săng-sáiu
Chṳ̄ | Ngù | | | Lṳ̀ng | Siè | | Iòng | Gàu | Giĕ | Kēng | Dṳ̆