Dâi-hàng Mìng-guók

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dâi-hàng Mìng-guók
대한민국
Flag of South Korea.svg Coat of arms of South Korea.svg
hŭi-ciŏng
gáik-ngiòng: 널리 인간 세계를 이롭게 하라
Niông ciòng ìng-lôi sêu iáh
guók-gŏ̤: Ái-guók-gŏ̤
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Dâi-hàng Mìng-guók gì sū-câi.
Dâi-hàng Mìng-guók gì sū-câi.
Siū-dŭ Seoul
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 99,646

̩ km2

sì-kṳ̆ UTC+9
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Hàng-guók-ngṳ̄
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô Gê̤ṳng-huò-guók
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Hàng-nguòng
GDP (mìng-ngiê siông gì) $1.271 uâng-é (2014 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $25,189(2014 nièng)
HDI 0.909(2013 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ KOR
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .kr
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +82

Hàng-guók (韓國, Hàng-guók-ngṳ̄: 한국, Hanguk) ciòng miàng hāu lā̤ „Dâi-hàng Mìng-guók“ (大韓民國, Hàng-guók-ngṳ̄: 대한민국, Daehan Minguk), sê Ā-ciŭ dĕ̤ng-buô Hàng Buáng-dō̤ (iâ hāu lă̤ Dièu-siēng Buáng-dō̤) gà̤-dēng gì siŏh bĭk guók-gă. Hàng-guók ciòng guók nè̤ng-só ô 4,500 uâng, gī-hù dŭ sê Hàng nè̤ng (Dièu-siēng nè̤ng). Hàng-guók găh ’60 nièng-dâi sìng-gŭng sĭk-hèng gì „nguôi-hióng ciō-dô̤ hìng“ gĭng-cá̤ huŏng-cĭng hâiu, téng lŏ̤h-hâiu gì nùng-ngiĕk guók-gă biéng có̤ Ā-ciŭ gĭng-cá̤ huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk guók-gă. Hàng-guók sê Ā-ciŭ Hĭ-lĭ-pĭng ī-hâiu dâ̤ nê duâi Gĭ-dók-gáu guók-gă. Hàng-guók hiêng-dâi ùng-huá găh Ā-ciŭ dĕk-biék găh Dṳ̆ng-guók ô siŏng-dŏng duâi gì īng-hiōng.

Guók-miàng修改

Iòng-dŏng-diè Hók-ciŭ-uâ dŭ sê hāu Hàng-guók có̤ „Nàng Dièu-siēng“ (南朝鮮), téng Dṳ̆ng-guók gâe̤ng Hàng-guók siŭ-gău ī-hâiu, Hàng-guók cī bĭk mìng-chĭng (名稱) ciáh kăi-sṳ̄ sāi.

Lĭk-sṳ̄修改

Hàng-guók gì lik-sṳ̄ chiāng káng Hàng-guók lĭk-sṳ̄ cī piĕng ùng-ciŏng.

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu修改

Hàng-guók găh Ā-ciŭ dĕ̤ng-buô Hàng Buáng-dō̤ nàng-buô, ké-hâiu sê gié-hŭng ké-hâiu.

Dê-lī修改

Hàng-guók găh Hàng Buáng-dō̤ nàng-buô, miêng-cék 9 uâng 9 ciĕng bìng-huŏng gŭng-lī, iéng 45% gì Hàng Buâng-dō̤.

Hàng-guók báe̤k biĕng gâe̤ng sê Báik-hàng, sĕ̤ng-huŏng gák lā̤ 38-dô siáng. Dĕ̤ng-biĕng sê Nĭk-buōng Hāi (Hàng-guók hāu lă̤ Dĕ̤ng-hāi), Nàng-biĕng gák lā̤ Dâi-hàng Hāi-gău gâe̤ng Nĭk-buōng dó̤i sióng, Să̤ bieng sê Uòng-hāi (Hàng-guók hāu lā̤ Să̤-hāi). Cá̤-ciŭ dō̤ sê ciòng guók dék duâi gì dō̤. Téng siū-dŭ làu guó gì Háng-gĕ̤ng sê dék duâi gì gĕ̤ng.

Ké-hâiu修改

Hàng-guók ké-hâiu bī-gáu sék-hăk ìng-lôi, sé-gié ké-hâiu buŏng cĭng chĭng-chū. Iòng-dŏng-diè Hâ-tiĕng gá iĕk bêng-chiā sèu dâung huô, Dĕ̤ng-tiĕng chéng, kŭng-ké cĭng găng-só̤, chŭng chiŭ lâng gié ké-hâiu ĭng-dáe̤ng.

Hàng-guók gì ŭng-dô chă-biék gá duâi. Tiĕng-chéng sèng-hâiu dék giâ ŭng-dô â̤ dăk gáu -15 dô, tiĕng iĕk sèng-hâiu dék gèng ŭng-dô â̤ dăk-gáu 35 dô. Dṳ̀ kŭi săng-kṳ̆, Hàng-guók gì bìng-gĭng ŭng-dô găh 10 gáu 16 dô cĭ-găng. Hâ-gié dék iĕk gì 8 nguŏk bìng-gĭng ŭng-dô sê 23~27 dô, Dĕ̤ng-gié dék chéng gì 1 nguŏk bìng-gĭng ŭng-dô sê -6~7dô, chiŭ-gié 10 nguŏk gì bìng-gĭng ŭng-dô sê 11~19 dô, chŭng-gié 5 nguŏk gì bìng-gĭng ŭng-dô sê 16~19 dô.

Gōng nièng 50%~60% gì gáung-cūi-liông dŭ cĭk-dṳ̆ng găh tiĕng iĕk sèng-hâiu. Dĕ̤ng-gié téng 11 nguŏk â-uāng gáu 3 nguŏk siông-uāng cī siŏh dâung sì-găng dŭ mò̤ dâung-ṳ̄, tiĕng dŭ sê sàng gi.

Hèng-céng Kṳ̆-mĭk修改

 
Hàng-guók gì Hèng-céng Kṳ̆-mĭk (Ŭ-sáik dók-dók sê Dô̤-tĭng gì sū-câi)

Hàng-guók buŏng có̤ 1 bĭk dĕk-biék-chê, 6 bĭk guōng-mĭk-chê, 1 bĭk dĕk-biék-cê̤ṳ-dé-dô̤, 8 bĭk dô̤ (To). Dĕk-biék-cê̤ṳ-dê-dô̤ sê 2006 nièng găh Dô̤ gì gĭ-chū gà̤-dēng siék-lĭk gì.

Dĕk-biék-chê (Teukbyeolshi)

1. Seoul (서울)

Guōng-mĭk-chê (Gwangyeoksi)

2. Busan (부산)
3. Daegu (대구)
4. Incheon (인천)
5. Gwangju (광주)
6. Daejeon (대전)
7. Ulsan (울산)

Dô̤ (To)

8. Gyeonggi Dô̤ (경기도)
Dô̤-tĭng găh Suwŏn
9. Gangwon Dô̤ (강원도)
Dô̤-tĭng găh Chuncheon
10. Chungcheong Báe̤k-dô̤ (충청북도)
Dô̤-tĭng găh Cheongju
11. Chungcheong Nàng-dô̤ (충청남도)
Dô̤-tĭng găh Daejeon
12. Jeolla Báe̤k-dô̤ (전라북도)
Dô̤-tĭng găh Jeonju
13. Jeolla Nàng-dô̤ (전라남도)
Dô̤-tĭng găh Gwangju
14. Gyeongsang Báe̤k-dô̤ (경상북도)
Dô̤-tĭng găh Taegu
15. Gyeongsang Nàng-dô̤ (경상남도)
Dô̤-tĭng găh Changwŏn

Dĕk-biék-cê̤ṳ-dê-dô̤ (特別自治道)

16. Jeju Dĕk-biék Cê̤ṳ-dê-dô̤ (제주특별자치도)
Dô̤-tĭng găh Jeju

Ngiê-dāu lièng-giék修改