Ciŏ-chiók

Ciŏ-chiók (朱雀) sê Dṳ̆ng-guók diòng-tūng ùng-huá diē-sié sé-chiông cĭ ék.

Ciŏ-chiók

Nàng-huŏng Chék Séu修改

séu miàng Háng-cê dâi-biēu sĭng miàng
22 Cāng μ Gem
23 Gūi θ Cnc
24 Liū δ Hya
25 Sĭng α Hya
26 Diŏng υ¹ Hya
27 Ĭk α Crt
28 Cīng γ Crv