Chák-ĭk-sék séng-hèng-ùi

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chák-ĭk-sék séng-hèng-ùi (插入式性行為), sê nè̤ng găk lā̤ có̤ séng-hèng-ùi gì sì-hâiu, ciŏng sĭng-tā̤ gì siŏh buô-hông hĕ̤k-chiā bĕk gì nó̤h chák-diē cĭ-bā̤, gū-chiŏng-kĕ̤ng, kēu-kiŏng gì hèng-ùi. Bàng-uâ gó̤ bĕk hŭng-gôi.