Cê (sì-găng dăng-ôi)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông  (字) sê siŏh ciáh sì-găng dăng-ôi, siŏh cê sê 5 hŭng-cṳ̆ng. Cṳ̆ng gà̤-dēng siā 1 gáu 12 dŭ-liāng 12 ciáh só-cê, gó-chṳ̄ ô ciā miàng-cê. Chiông cṳ̆ng gì hŭng-cĕng (分針) giàng gáu siā „1“ hŭ-uái cêu hô̤ lā̤ „1 cê“, giàng gáu siā „2“ hŭ-uái cêu hô̤ lā̤ „2 cê“.

Hók-ciŭ-nè̤ng bàng-siòng cĭng sèu sāi ciā dăng-ôi, chiông „1 dēng 10 hŭng“ cêu ké̤ṳk Hók-ciŭ-nè̤ng gó̤ có̤ „1 dēng 2 cê“. Ciā sì-găng dăng-ôi diŏh Mìng-nàng gâe̤ng Guōng-dĕ̤ng iâ cĭng sèu sāi.