Céng-ngṳ̄

Céng-ngṳ̄ (晉語) sê Dṳ̆ng-guók Săng-să̤ nè̤ng gì mū-ngṳ̄. Gĭng-dáng gōng ciā uâ gì nè̤ng chă-bók-dŏ̤ ô 6305 uâng.

Céng-ngṳ̄
晋语
guók-gă / dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók
ciō-iéu dê-kṳ̆ Săng-să̤; Nô̤i Mùng-gū dṳ̆ng-buô; Ò̤-báe̤k, Ò̤-nàng gâe̤ng Siēng-să̤ gì siŏh buô-hông
gōng gì ìng-kēu 6305 uâng
hiê-sṳ̆k
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng dê-ôi mò̤
guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cjy
Idioma jin.png
Céng-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng