Bók-gì-lāng (Ĭng-ngṳ̄: Brooklyn) sê Mī-guók Niū-iók-chê ìng-kēu dék sâ̤ gì siŏh ciáh kṳ̆, miêng-cék 71 bìng-huŏng ĭng-lī (180 bìng-huŏng gŭng-lī), 2015 nièng ìng-kēu 2,636,735. Hók-ciŭ-nè̤ng cĭk-dṳ̆ng gì Báik-dâi-dô̤ cêu găh Bók-gì-lāng.