chiĕng-gī Sèng 1 chiĕng-gī | 1 chiĕng-gī | 2 chiĕng-gī
sié-gī Sèng 3 sié-gī | Sèng 2 sié-gī | Sèng 1 sié-gī | 1 sié-gī | 2 sié-gī | 3 sié-gī | 4 sié-gī
nièng-dâi 0 nièng-dâi | 10 nièng-dâi | 20 nièng-dâi | 30 nièng-dâi | 40 nièng-dâi | 50 nièng-dâi | 60 nièng-dâi | 70 nièng-dâi | 80 nièng-dâi | 90 nièng-dâi

1 sié-gī sê cī téng 1 nièng 1 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄, gáu 100 nièng 12 nguŏk 31 hô̤ giék-sók gì siŏh ciáh sié-gī.

Duâi dâi修改