拍開主菜單
Īng-tái găk Hók-ciŭ-chê gì ôi-dé. „“ sáik hŭ-uái cêu sê Īng-tái.

Īng-tái (永泰) sê Hók-ciŭ â-dā̤ gì siŏh ciáh gâing, iâ sê Mìng-dṳ̆ng sĕk-ék cĭ ék.