Uòng-hāi (黃海), Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gâe̤ng Dâi-hàng Mìng-guók gó̤ ĭ Să̤-hāi (西海), sê Dṳ̆ng-guók gâe̤ng Dièu-siēng cĭ găng gì siŏh ciáh hāi.

Uòng-hāi