Twitter sê siŏh ciáh siâ-gău uōng-lŏ̤k hók-ô uōng-câng, cūng-buô găk Mī-guók CaliforniaGô-gĭng-săng. Ciā uōng-câng diŏh 2006 nièng sìng-lĭk.

Nguôi-buô lièng-giék修改