Táik-sák-lò̤-nà̤-giă, Hâiu Cṳ̆

Táik-sák-lò̤-nà̤-giă, Hâiu Cṳ̆̆̆ (帖撒羅尼迦後書, dōi-siā: 2Ts.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Dáik-géu gì dâi-gié.

Chăng-kō̤修改

Nguôi-buô lièng-giék修改