Tái-bìng-iòng Suói-kṳ̆ (NBA)

Tái-bìng-iòng Suói-kṳ̆ (Ĭng-ngṳ̄: Pacific Division) sê NBA Să̤-buô Lièng-mèng gì siŏh ciáh suói-kṳ̆ (division), â-dā̤ gì giù-dôi ô Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns gâe̤ng Sacramento Kings.