Sék-nṳ̄-cô̤

Sék-nṳ̄-cô̤ iâ hô̤ lā̤ Ék-nṳ̄-cô̤ (乙女座) sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Săi-giāng-cô̤ gâe̤ng Tiĕng-bìng-cô̤ cĭ-găng.

Sék-nṳ̄-cô̤

Gái káng修改