Sṳ̆-cṳ̄-cô̤

(Iù Săi-giāng-cô̤ dêng-hióng lì gì)

Sṳ̆-cṳ̄-cô̤ iâ hô̤ lā̤ Săi-giāng-cô̤ (獅囝座), sê Uòng-dô̤ Sĕk-nê Sĭng-cô̤ dâi-dŏng gì siŏh ciáh sĭng-cô̤, diŏh Chiĕk-giāng-cô̤ gâe̤ng Ék-nṳ̄-cô̤ cĭ-găng.

Sṳ̆-cṳ̄-cô̤

Gái káng修改