Pauli bók-siŏng-ṳ̀ng nguòng-lī

Pauli bók-siŏng-ṳ̀ng nguòng-lī (Pauli不相容原理) sê liông-cṳ̄ lĭk-hŏk gì siŏh bĭh nguòng-lī, mièu-sŭk lâng lăk hĕ̤k-chiā lâng lăk ī-siông gì siŏng-dùng gì lĭk-cṳ̄ mò̤-niĕ-ài ô siŏh-iông gì liông-cṳ̄-tái. Ciā nguòng-lī sê iù Ó̤-dê-lé ŭk-lī-hŏk-gă Pauli cūng-giék gì.