Liông-cṳ̄ lĭk-hŏk

Liông-cṳ̄ lĭk-hŏk (量子力學) sê ŭk-lī gì siŏh bĭh hŭng-ciĕ, cuō-iéu ngièng-géu mì-guăng chék-dô (nguòng-cṳ̄ gâe̤ng ā nguòng-cṳ̄ lĭk-cṳ̄) gì hèng-ùi, gâe̤ng gĭng-diēng ŭk-lī siŏng-dó̤i.