PalestineDṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh dê-kṳ̆, diŏh Dê-dṳ̆ng-hāi gì hāi-gièng.

Palestine

Gŏng-gé̤ṳ Séng-gĭng gì gōng-huák, gô-dā̤ Hĭ-lĭk-sê̤ṳ-nè̤ng gâe̤ng Ī-sáik-liĕk-nè̤ng dŭ sĕng-uăk diŏh Palestine. Gĭng-dáng Palestine iù Ī-sáik-liĕk gâe̤ng Palestine Guók cī 2 ciáh guók-gă kóng-cié.