拍開主菜單
Olympic Ông-dông-huôi gì biĕu-cé

Olympic Ông-dông-huôi sê sié-gái gà̤-dēng gì siŏh ciáh duâi-hìng gì ông-dông-huôi, ék-buăng 4 nièng kŭi siŏh huòi.