Ngṳ̆k-lìng

(Iù Ngṳ̆k-lìng-chê dêng-hióng lì gì)

Ngṳ̆k-lìng hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ Nguŏh-lìng, sê Dṳ̆ng-guók Guōng-să̤ Cáung-cŭk Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh dê-ngék-chê.