Nĭk-buōng-hāi (日本海), Dièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gó̤ ĭ Dĕ̤ng Dièu-siēng Hāi (東朝鮮海), Dâi-hàng Mìng-guók gó̤ ĭ Dĕ̤ng Hàng-guók Hāi (東韓國海), sê Ā-ciŭ dĕ̤ng-buô gì siŏh ciáh hāi, diŏh Dièu-siēng Buáng-dō̤ dĕ̤ng-hióng.

Nĭk-buōng-hāi