Miêng-cék (面積) sê dò̤ lā̤ biĕu-sê siŏh ciáh kuóh-méng hĕ̤k-ciā bìng-méng dù-hìng ciéng gì duâi-nâung gì liông, â̤ dé̤ṳng káng có̤ sê dòng-dô (ék-mì dô-liông) gâe̤ng tā̤-cék (săng-mì dô-liông) gì nê-mì lôi-bī.