Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dòng-dô (長度), iâ hô̤ lā̤ dòng-dōi (長短), sê ék-mì kŭng-găng gì dô-liông, iâ sê guók-cié dăng-ôi cié dâi-dŏng gì 7 cṳ̄ng gĭ-buōng dăng-ôi cĭ ék.