Mā-tái Hók Ĭng (馬太福音, dōi-siā: Mt.) sê Ià-sŭ-gáu Sĭng-iók Séng-gĭng gì guóng, gé-lṳ̆k Ià-sŭ Gĭ-dók gì dâi-gié.

Nguôi-buô lièng-giék Siŭ-gāi