Stephen Hawking

(Iù Huók-gĭng dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hawking gì sióng-piéng

Stephen William Hawking (Huók-gĭng, 霍金, 1942 nièng 1 nguŏk 8 hô̤ – 2018 nièng 3 nguŏk 14 hô̤) sê Ĭng-guók Oxford nè̤ng. Ngiēng-giú lī-lâung ŭk-lī-hŏk, ṳ̄-dêu-hŏk, dăng-êng Cambridge Dâi-hŏk lī-lâung ṳ̄-dêu-hŏk dṳ̆ng-sĭng ngiēng-giú cūng-gáng.