拍開主菜單
Hṳ̆ng-nù

Hṳ̆ng-nù (匈奴) sê Dṳ̆ng-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì mìng-cŭk gâe̤ng guók-gă, sĕng-uăk diŏh gĭng-dáng Mùng-gū gâe̤ng Nô̤i Mùng-gū hŭ-uái.