(湖) hĕ̤k-ciā hô̤ lā̤ ù, sê lṳ̆k-dê dâi-dŏng siŏng-dó̤i cêng-cī, ô nék-giāng miêng-cék gì cūi-káuk, mò̤ gâe̤ng hāi hĕ̤k-ciā dâi-iòng lièng siŏh dŏi.