Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gŭng-chióh (公尺) iâ hô̤ lā̤ (米), sê guók-cié dăng-ôi-cié diē-sié gì gĭ-buōng dòng-dô dăng-ôi. Gŏng-gé̤ṳ 1983 nièng diâng gì dêng-ngiê, 1 gŭng-chióh sê guŏng diŏh cĭng-kŭng dâi-dŏng 1/299792458 miēu giàng gì gé̤ṳ-liê.