Gĭng-săng-sê

Gĭng-săng-sê(金山寺) sê Hók-ciŭ Chŏng-săng-kṳ̆ Gĭng-săng-déng Hùng-dòng gì siŏh ciáh miêu, kī diŏh Ŭ-lṳ̀ng-gĕ̤ng dâi-dŏng gì siŏh ciáh nâung nâung sék dō̤ gà̤-dēng.

Gĭng-săng-sê