Gāi-gáik Kăi-huóng (改革開放) sê Dṳ̆ng-guók céng-hū diŏh 1978 nièng tì-chók lì gì siŏh ciáh céng-cháik, ciòng-chĭng „Dó̤i nô̤i gāi-gáik, dó̤i ngôi kăi-huóng“ (對內改革, 對外開放). Ciā céng-cháik sê iù Dâing Siēu-bìng tì-chók lì gì, sĭk-cié sê iù Diêu Ciē-iòng cié-dêng, tŭi-dông gâe̤ng cĭk-hèng gì.

Gāi-gáik Kăi-huóng dó̤i Dṳ̆ng-guók gĭng-cá̤ gì hŭi-hŭk góng-hióng iā duâi.