Euro, iâ huăk-ĭk có̤ Ĕu-nguòng (歐元) hĕ̤k-ciā Ĕu-lò̤ (歐羅), sê Ĕu-ciŭ Lièng-mèng huák-hèng gì huák-dêng huó-bê.

Ngiê-dāu lièng-giék Siŭ-gāi