參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


Diêng-cṳ̄ iù-hié, sê ĭ-kó̤ diêng-cṳ̄ muòi-tā̤ bìng-dài ông-hèng gì hô-dông iù-hié.