Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dĭ-hŭ (知乎) sê siŏh gă Dṳ̆ng-guók Dâi-lṳ̆k gì siâ-huôi-huá ông-dák uōng-câng (社會化問答網站), 2011 nièng 1 nguŏk 26 hô̤ cháung-lĭk. Uōng-câng muò-huōng lāu Mī-guókQuora. „Dĭ-hŭ“ lâng bĭh cê sê Ùng-ngiòng-ùng, é-sé̤ṳ sê „â̤-báik mâ̤“. 2012 nièng 2 nguŏk muōi, Dĭ-hŭ sāi „huák-hiêng gó duâi gì sié-gái“ (nguòng-lài gì puō-tŭng-uâ ùng-cê sê „發現更大的世界“) có̤ cê-gă sŏng-diòng (宣傳) gì kāu-hô̤.