Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Dáh-cāi

Dáh-cāi (硩紙), iâ hô̤ lā̤ só̤ muó (掃墓), sê Dĕ̤ng Ā nè̤ng gì siŏh cṳ̄ng hŭng-sṳ̆k. Diŏh gó-diâng gì sì-găng kó̤ chĭng-chék gì muó hŭ-uái bái siŏh bái gé̤ng siŏh gé̤ng. Hók-ciŭ nè̤ng ék-buăng diŏh chĭng-mìng gì sèng-âu có̤ ciā dâi, diŏh ciŏng cièng-cāi dáh muó gà̤-dēng lì gé̤ng, gó-chṳ̄ hô̤ lā̤ „dáh-cāi“.