Chū-hṳ̀ng

(Iù Chū-hṳ̀ng Ì-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ dêng-hióng lì gì)

Chū-hṳ̀ng, ciòng miàng hô̤ lā̤ Chū-hṳ̀ng Ì-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ (楚雄彝族自治州), sê Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng-sēng gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.