Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chăng-màng-ngù (Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông 青盲牛), cêu-sê mâ̤ báik cê gì nè̤ng.