Sĭk-ŭk (植物), iâ hô̤ chāu-mŭk (草木), sê siŏh cṳ̄ng sĕng-ŭk gì cuō-iéu hìng-tái, bău-guák huă, chāu, chéu ciŏng-uâng dŭ sê sĭk-ŭk gì siŏh cṳ̄ng. Ék-buăng lì gōng sĭk-ŭk â̤ kék iòng-guŏng hĕ̤k-ciā gì-tă sĕng-ŭk hŭ-uái mì-tì cê-gă gì sĕng-uăk.

Gáuk cṳ̄ng sĭk-ŭk