Huă (花) sê kŭi-huă sĭk-ŭk gì huàng-sĭk ké-guăng. Huă gì hṳ̀ng-lūi diē-sié ô huă-hūng, huă-hūng iù mĭk-pŭng hĕ̤k-ciā hù-diĕk dái gáu gì-tă huă gì cṳ̀-lūi gà̤-dēng, cêu â̤ sìng-gŭng huàng-sĭk.

Huă