Biobío Dâi-hŏk

Biobío Dâi-hŏkChile gì siŏh sū dâi-hŏk, sìng-lik sì-găng sê 1947 nièng.

University of Bío-Bío Library (2018)

Nguôi-buô lièng-giék修改

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Biobío Dâi-hŏk