Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889 n. 4 ng. 20 h. - 1945 n. 4 ng. 30 h.) sê siŏh ciáh Ó̤-dê-lé nè̤ng, iâ sê Dáik-guók lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng iā chók-miàng gì céng-dê ìng-ŭk. Ĭ sê Nazi dōng gì liāng-dô̤-ìng, iù 1934 nièng gáu 1945 nièng sê Nazi Dáik-guók gì có̤i gŏ̤ nguòng-siū. Ĭ găk 1939 nièng huák-dông Dâ̤ 2 ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng, gáu-muōi-lāu páh suŏ, diŏh Báik-lìng cê̤ṳ-sák.

Adolf Hitler