Jasonzhuocn,謝謝你在這裏幫忙!台灣的朋友總是這樣熱心!

我現在正在等待Admin權限,之後會盡快將cdo本地化。--GnuDoyng 08:17, 2 October 2006 (UTC)

請支持我申請管理員權限!謝謝!Wikipedia:Hèng-céng_Ìng-nguòng#GnuDoyng--202.109.211.200 09:14, 2 October 2006 (UTC)