「Chāu-mŭk」調整以後𣍐蜀樣其地方

~
Davidzdh iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Sĭk-ŭk gáu Chāu-mŭk, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng: 同音
~ (Davidzdh iè-dông kó̤ hiĕk-miêng Sĭk-ŭk gáu Chāu-mŭk, gó muák-lâi buōng-dā̤ gì tṳ̀ng-dêng-hióng: 同音)
10,170

次編輯