「Nĭk-buōng」調整以後𣍐蜀樣其地方

Nĭk-buōng gì tā̤-ṳ̆k bī-gáu chók-miàng gì ô "'''iù-dô̤'''" (柔道), "'''kŭng-chiū-dô̤'''" (空手道) gâe̤ng "'''giéng-dô̤'''" (劍道). "'''Siŏng-páuk'''" (相撲) ék-buăng ké̤ṳk nè̤ng nêng-ùi sê Nĭk-buōng tā̤-ṳ̆k gì dâi-biēu.
 
{{Buáng-nàng-hâ}}
 
[[Category:Ā-ciŭ guók-gă]]