「Bàng-uâ-cê」調整以後𣍐蜀樣其地方

Bàng-uâ-cê puái téng ngṳ̄-ngiòng sĭk-ê̤ṳng(語言實用) gì huŏng-miêng lì kō̤-lê̤ṳ cī bĭh ông-dà̤, giéng-gáe̤k Bàng-uâ-cê â̤ dé̤ṳng dáung Hók-ciŭ-uâ gì ciō-tā̤ sṳ̆-siā ùng-cê dò̤ lā̤ dâi-tá̤(代替) Háng-cê.
 
Hók-ciŭ-uâ ô cĭng-sâ̤ gì ĭng mò̤-nièng-ngài kĕk háng-cê siā, chiông „gĕ̤h (kē̤ lâi)“, „ngé̤ṳng (â̤ īng -kī diòng-ôi buóh é̤h chók gì hūng-kuāng gāng-gáuk)“, „kău (ĕng siŏh dó̤idŏi)“, dŭ mò̤-nièng-ngài sāi Háng-cê siā chók lì.
 
Ô nè̤ng â̤ kĕk háng-cê gì ĭng hĕ̤k-ciā é-sé̤ṳ lì hông-tĕ̤k(混讀) Hók-ciŭ-uâ mò nèng-ngài siā chók lì gì cê, dáng sê cuòi uōng-uōng â̤ gâe̤ng buōng-cê(本字) hông siŏh dŏi kó̤.