模板:Wikinewscat

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gái-siêu修改

  • Sāi-ê̤ṳng mŭk-dék: kō̤-ī găk Wikipedia dèu-mŭk dài-dŭng īng-ê̤ṳng gì ciā-muói gé-hĕk — Mì-gĭ Sĭng-ùng gì dùng-miàng ciŏng-dà̤ bó̤-dō̤ hŭng-lôi, ṳ̀-guō mìng-chĭng (名稱) gâe̤ng dèu-mŭk-miàng mâ̤ siŏh-iông, â̤ sṳ̆-ĭk ôi-ṳ̆ cī siŏh-bĭh ciā-muói gé-hĕk gì ciŏng-dà̤ bó̤-dō̤ hŭng-lôi mìng-chĭng.

Sāi-huák修改

{{Wikinewscat|ciŏng-dà̤ bó̤-dō̤ hŭng-lôi mìng-chĭng}}

sṳ̆-chók giék-guō sê:

Gái káng修改